Energi - A-konto

Generelt:
Sameiet er bygget opp med et fellesmålt anlegg som infrastruktur. Det innebærer at det finnes to hovedmålere, én for strøm og én for varme (fjernvarme). I hver seksjon finnes det i tillegg tre undermålere:

  • Strømmåler
  • Fjernvarmemåler
  • Vannmåler varmtvann (noen få seksjoner har 2 vannmålere varmtvann)

I tillegg har enkelte seksjoner egen gassmåler som ikke er tilknyttet fellesmålt anlegg.

Kjøp av energi gjøres via hovedmålerne, noe som medfører at alle sparer egen, årlig fastavgift som man ville måtte betalt ved innkjøp på hver enkelt måler. Sameiets energileverandører er for tiden:

  • Strøm: LOS AS
  • Fjernvarme: Fortum


Avlesing og fordeling av energiforbruk:

Alle tre målere som er knyttet til det fellesmålte anlegget blir fjernavlest, og danner grunnlaget for årlig avregning av faktisk forbruk. Avleste verdier kan kontrollavleses direkte på seksjonens egne målere. Avlesing gjøres for tiden av Techem AS.Forretninsfører utsteder a-konto faktura som innkreves månedlig sammen med fellesutgifter. (a-konto og fellesutgifter fakturers kun til seksonseiere, ikke leietakere). A-konto beløp er basert på siste kjente årsoppgjør og gjelder alle energikilder (strøm, fjernvarme, varmtvann og gass)

Sameiets strømforbruk er alt forbruk målt på alle undermålere ute i de enkelte seksjonene, i tillegg til forbruk i fellesarealer. Forbruk i fellesarealer omfatter her bl.a utelamper, strøm i oppganger osv.

Sameiets forbruk til varme inkluderer både fjernvarme til oppvarming i radiatorer og baderomsgulv og varmtvann, målt på alle undermålere i de enkelte seksjonen. I tillegg tilkommer også her forbruk knyttet til fellesarealer. Spesielt for varme gjelder at i tillegg til oppvarming av oppganger, omfatter forbruk i fellesarealer også umålt varmeforbruk. Dette er differansen mellom det som er målt på hovedmåler og summen av det som er målt ute i sameiets seksjoner. Dette er forbruk som skyldes "varmetap" i ledningsnettet i forbindelse med transport av varme fra hovedmåler og inn i den enkeltes seksjon. Denne varmen bidrar til oppvarming av sameiets bygningsmasse, og er i så måte like mye verdt som den varmen den enkelte selv slipper ut gjennom sine radiatorer ettersom det bidrar til at forbruket i den enkeltes seksjon kan reduseres.

Energiforbruket i sameiet fordeles etter følgende prinsipper pr år:

Faktisk energiforbruk (strøm og fjernvarme, inkl varmtvann) for egen seksjon
Andel (iht eierbrøk) av strømforbruk i fellesarealer
Andel (iht eierbrøk) av varmeforbruk i fellesarealer (inkl. umålt varmeforbruk som beskrevet over)

Fakturering og årsoppgjør:
Energiforbruk (a-konto) faktureres til seksjonseier av forretningsfører sammen med fellesutgifter (fra juli 2013 kommer a-konto og fellesutgifter på samme faktura hver måned.). A-konto beløpet er basert på siste årsoppgjør.

Hvert år gjøres energiforbruket opp og en får tilbake for mye innbetalt eller faktura på for lite innbetalt i forhold til a-konto innbetalinger. Årsoppgjøret er avhengig av at alle de forskjellige energiregnskaper er avklart før avregning kan utføres. Dette gjelder bla strøm, gass, fjernvarme og felles infrastruktrur med Lørenplatået. Gassregnskapet i regi av Løren velforening er igjen avhengig av at alle sameier på Løren som er tilkoblet gass har fått avlest og sendt inn all data.
Årsoppgjøret er normalt sett klart i slutten av 2 kvartal. Det publiseres på hjemmesiden når årsoppgjøret er klart. Årsoppgjøret sendes ut til seksjonseier.

Leier en ut seksjon må det inngås privat avtale med leietaker, sameiet fakturer og forholder seg kun til seksjonseiere.

Spesielt om gass:
Seksjoner som har gass har egen måler til gassforbruk. Måler må leses av manuelt da disse målere ikke kan fjernavleses. (måler leses av iforbindelse med årlig gasspeisservice). Avlesningen på gass er avvikende kalenderåravlesning: forbruket fra gass avregnes fra avlest målerstand ved årlig gasservice - altså forbruk fra ca sept til ca sept. Avregning av forbruk blir innkrevet sammen med de andre energikildene i årsoppgjøret.

Det anbefales at målerstand noteres av seksjonseier når årlig gasservice utføres.

Energiavregning:

Energiavregningen for forbruk varme, varmtvann, strøm og evt. gass sendes ikke ut på papir, men er tilgjengelig via Beboerportal på www.techem.no.

Informasjon om tilgang til Beboerportalen til Techem ble sendt ut sammen med avregningen i fjor. Har du ikke mottatt dette, eller ikke kan finne denne igjen, kontakt kundeservice hos Techem - telefon 22021459, eller kundeservice@techem.no (få med navn, adresse, seksjonsnr. og teksten "Techem 0510/00288").

Når du har aktiveringskoden for Beboerportalen klar, se fremgangsmåte for registrering under. Husk at du nå kan følge løpende med på forbruk av varme og varmtvann via Brukerportalen.

Det beløp du enten har til gode eller til betaling vil komme sammen med faktura for fellesutgifter for juli/august. Ny sum for a-konto energi er justert fra og med denne samme fakturaen - her er beløpet tilpasset forbruket fra siste året.

Registrering i beboerportalen:

1. Gå til siden: www.techem.no
2. Velg Beboerportal øverst
3. Sett inn aktiveringskoden i feltet hvor det står "E-mail eller aktiveringskode".
4. Ikke sett noe i "Passord".
5. Velg "Logg inn"
6. Du må akseptere cookies og brukerbetingelser når du blir spurt om dette.
7. Du får beskjed om å fylle inn din e-postadresse, og å opprette et passord på minimum 6 tegn. Dette blir dine innloggingsdetaljer heretter.
8. Du får beskjed om at verifiseringen var vellykket, og at du vil motta en e-post fra portalen med en link. Du skal trykke på denne linken for å bekrefte registreringen.
9. Du vil så få beskjed om å sette inn din e-postadresse og passordet du opprettet. Du skal nå ha tilgang til portalen.