16 mar 2019

Miljøgate Lørenveien?

Lørenveien er en del av den grønne ringen gjennom Hovinbyen. Nå er Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten i gang med å planlegge hvordan gaten skal bli.

I prosessavklaringen står det: Lørenveien skal utformes som en gate med grønt preg for å videreføre den grønne ringen fra strategisk plan for Hovinbyen og VPOR for Løren og Økern.
Det grønne gatepreget vil skape en sammenheng mellom de planlagte parkene i området. Gata skal tilrettelegges for gående, med gode krysningspunkter på tvers.

Lørenveien er en påbegynt strøksgate som skal videreutvikles for å skape en aktiv og attraktiv forbindelse mellom Løren og Økern. Gata skal etableres med sammenhengende grønnstruktur, og den skal ikke invitere til gjennomkjøring.
Bakgrunn for prosjektet er overordnede føringer gitt i strategisk plan for Hovinbyen og VPOR for Løren og Økern.

Heller mot enveiskjøring

Bymiljøetaten er forslagsstiller for endringen av Lørenveien. De har tidligere kommet opp med flere forslag for hvordan gaten skal utformes. Alternativene har tidligere hatt toveis-kjøring hele eller deler av Lørenveien. Nå har det kommet opp et nytt forslag der det ser ut til at enveiskjøring fra Lørenvangen til mot Økern er å foretrekke for flere av partene. Gaten er trang og derfor vil en enveiskjørt gate kunne frigjøre areal til bredere fortau, sykkelfelt, grønnstruktur og andre elementer som benker.

Les mer om saken her.